Contactgegevens
+31 30 63 59 660
Winkelwagen legen
Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van
SHARP Electronics Benelux BV
(hierna te noemen: SHARP)

 
Artikel 1: Toepasselijkheid
 
1.1       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen SHARP en (potentiële) opdrachtgevers van SHARP (hierna: “Cliënt”). Algemene in- of verkoopvoorwaarden van Cliënt worden hierbij door SHARP uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
1.2       Een overeenkomst tussen SHARP en Cliënt komt tot stand, zodra de directie of een andere rechtsgeldige vertegenwoordiger van SHARP zich met de acceptatie van een opdracht of offerte van Cliënt schriftelijk akkoord heeft verklaard. Mondelinge toezeggingen binden SHARP niet. Hiernaast komt een overeenkomst tot stand, zodra Cliënt een opdracht of offerte van SHARP heeft aanvaard.

1.3       Indien in de acceptatie van een offerte van SHARP voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht door Cliënt, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien SHARP aan Cliënt schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

1.4       In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen SHARP en Cliënt eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling noodzakelijk is. 

1.5       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen SHARP en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2: Wijzigingen
 
2.1       Wijzigingen in een overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen Cliënt en SHARP zijn overeengekomen.
 
Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving
 
 
3.1       SHARP verbindt zich jegens Cliënt hem goederen of diensten te leveren, die deugdelijk zijn en in overwegende mate gelijk zijn aan de productspecificaties, die door SHARP ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
 
3.2       Tenzij uitdrukkelijk gebruik voor een bepaald doel is overeengekomen, staat SHARP  er niet voor in, dat goederen of diensten geschikt zijn voor het doel, waarvoor Cliënt deze wil bestemmen, indien dit doel anders is dan Cliënt op grond van de overeenkomst mag verwachten c.q. dit doel niet overeenkomt met het ‘normale’ doel van de goederen of diensten zoals onder andere beschreven in de daarbij behorende handleiding en/of bijgaande documenten.      
 
Artikel 4: Verpakking en verzending
 
4.1       SHARP verbindt zich jegens Cliënt om goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. SHARP draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
 
4.2       Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 6, zullen de goederen door een door SHARP aangewezen vervoerder bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
 
4.3       Wanneer SHARP voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten en containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is Cliënt verplicht (tenzij het om éénmalige verpakking gaat) deze laadborden enz.  terug te zenden naar het door SHARP opgegeven adres, bij gebreke waarvan Cliënt aan SHARP een door SHARP te bepalen redelijke schadevergoeding verschuldigd is.
 
Artikel 5: Opslag
 
5.1       Indien om welke reden ook Cliënt niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal SHARP, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Cliënt de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Cliënt bezorgd zijn.
 
5.2       Cliënt is verplicht aan SHARP de opslagkosten volgens het bij SHARP gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.
 
5.3       Indien in geval van het gestelde in artikel 5.1 de opslagmogelijkheden van SHARP dit niet toelaten,  dan is Cliënt gehouden voor eigen rekening en risico te zorgen voor een opslagmogelijkheid.
 
Artikel 6: Eigendomsovergang en risico
 
6.1       SHARP zal de goederen onder de Incoterm CIP (Incoterms, laatste versie) afleveren op het overeengekomen afleveradres. Hiermee gaat het risico voor onder meer beschadiging en/of diefstal van de goederen en additionele kosten over op Cliënt vanaf het moment dat SHARP de goederen aflevert aan een door SHARP aangewezen vervoerder. SHARP zal ervoor zorgen dat de goederen verzekerd zijn tegen het risico van verlies of schade tijdens het vervoer en dat een eventuele verzekeringsuitkering aan Cliënt toekomt. Cliënt heeft echter geen recht op een eventuele verzekeringsuitkering indien SHARP na beschadiging en/of diefstal van de goederen, vervangende gelijkwaardige goederen aan Cliënt heeft doen toekomen.
 
6.2       Zolang Cliënt niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld, behoudt SHARP zich de eigendom van de goederen voor. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle vorderingen van SHARP op Cliënt, die voortvloeien uit krachtens enige overeenkomst door SHARP aan Cliënt geleverde of nog te leveren goederen. Zodra Cliënt aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle overeenkomsten met SHARP heeft voldaan, gaat het eigendom over op Cliënt,.
 
6.3      Indien er gerede twijfel bij SHARP bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Cliënt, is SHARP bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4.2 uit te stellen, totdat Cliënt zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Cliënt is aansprakelijk voor de door SHARP door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

6.4       Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

6.5       Ten aanzien van goederen, die geen zaak zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat geen eigendomsoverdracht plaatsvindt maar een gebruiksrecht wordt verleend. Tenzij anders overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 strekt dit recht tot gebruik van het goed voor het beoogde doel. 

Artikel 7: Aflevering
 
7.1       Sharp zal goederen of diensten met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.1 afleveren aan de vervoerder op het met Cliënt overeengekomen tijdstip of onmiddellijk na het einde van een overeengekomen (af)leveringstermijn. Indien een (af)leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop SHARP de order heeft bevestigd.
 
7.2       Indien de goederen door SHARP worden geïnstalleerd bij Cliënt, zal Cliënt bij installatie en gedurende het onderhoud c.q. reparatie, op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals maar niet beperkt tot elektrische spanning, licht en telecommunicatie faciliteiten ter beschikking stellen. 

7.3      Alle door SHARP genoemde (af)leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan SHARP bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (af)leveringstermijn brengt SHARP niet in verzuim. SHARP is niet gebonden aan (af)leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen SHARP en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 
 
Artikel 8: Overmacht
 
8.1       De in art. 7 bedoelde (af)leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke SHARP door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 
8.2       Van overmacht aan de zijde van SHARP is in ieder geval sprake, indien SHARP na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, uitsluiting, in- uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van SHARP als bij derden, van wie SHARP de benodigde materialen, grondstoffen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken of betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van SHARP ontstaan.
 
8.3       Indien door overmacht de levering aan de vervoerder meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel SHARP als Cliënt bevoegd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft SHARP recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 
8.4       Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft Cliënt, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds geleverde gedeelte van de goederen en diensten te behouden en de daarvoor verschuldigde vergoeding te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te beëindigen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar SHARP terug te zenden voor rekening en risico van Cliënt, indien Cliënt kan aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de goederen en diensten door Cliënt niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen en diensten.
 
Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
 
9.1       Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SHARP of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen dan wel op enige wijze openbaar maken. 

9.2      Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SHARP of diens licentiegevers bevatten. Cliënt verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en andere materialen geheim te houden, niet (aan derden) bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken. 

9.3      Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, programmatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 

9.4      SHARP zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de terechte bewering dat door SHARP zelf ontwikkelde apparatuur, programmatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt SHARP onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SHARP. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen, dan wel indien de betreffende inbreuk wordt veroorzaakt door een combinatie van de apparatuur of programmatuur met andere, niet door SHARP geleverde apparatuur of programmatuur.Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SHARP zelf ontwikkelde apparatuur, programmatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van SHARP een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SHARP het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiks­vergoeding terugnemen of zorgdragen dat Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere apparatuur, programmatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid- of vrijwaringverplichting van SHARP wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid- en vrijwaringverplichtingen van SHARP voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door SHARP gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door SHARP geleverde of verstrekte goederen of programmatuur of op een ande­re wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
 
9.5      Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan SHARP van apparatuur, programmatuur en/of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt zal SHARP vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 10: Gebreken, Garantie en Aansprakelijkheid
 
10.1     Indien bij levering aan Cliënt niet het volledige aantal op de afleverbon gestelde goederen is geleverd, dient Cliënt dit dadelijk na ontvangst van de goederen aan SHARP te melden.
 
10.2     Zichtbare gebreken aan geleverde goederen dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk acht dagen na aflevering, schriftelijk en gespecificeerd aan SHARP te worden gemeld.


10.3     Niet-zichtbare gebreken, onder meer wegens fabricage- of materiaalfouten, dienen op straffe van verval van rechten onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de voor de zaak geldende garantietermijn, schriftelijk en gespecificeerd aan SHARP te worden gemeld.
 
10.4     Wanneer de in de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 genoemde gebreken niet binnen de daar gestelde termijnen schriftelijk (aangetekend of per e-mail) aan SHARP zijn gemeld, vervallen de op die gebreken gegronde rechten.
 
10.5     Indien in de orderbevestiging geen garantietermijn is vermeld, bedraagt deze garantieperiode 12 maanden, gerekend vanaf de datum van aflevering, tenzij op de garantiekaart staat vermeld dat deze periode afwijkend is. De kosten van voorrijden vallen niet onder de garantie, tenzij op de garantiekaart is aangegeven dat hiervoor andere regelingen gelden.
 
10.6     Cliënt aanvaardt de programmatuur, die door SHARP aan Cliënt ter beschikking wordt gesteld en op het netwerk van Cliënt geïnstalleerd dient te worden, in de staat waarin het zich bevindt. SHARP garandeert niet dat programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat fouten zullen worden verbeterd. Het herstel van gegevens die verloren zijn gegaan valt nimmer onder garantie. Evenmin aanvaart SHARP hiervoor enige aansprakelijkheid.
 
10.7     SHARP stelt zich, overeenkomstig artikel 10.8, zowel tegenover Cliënt als tegenover afnemers van Cliënt aansprakelijk voor schade aan de goederen tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat Cliënt of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt of onzorgvuldig handelt of tenzij de schade ingevolge het bepaalde in artikel 6.1 voor risico van Cliënt dient te komen doordat de schade is ontstaan na het moment waarop SHARP de goederen aan de vervoerder heeft afgeleverd.
 
10.8     De aansprakelijkheid van SHARP uit hoofde van artikel 10.7 is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van SHARP. Op de uitgevoerde reparatie wordt een garantie gegeven van 3 maanden.
 
10.9     De totale aansprakelijkheid van SHARP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 453.778,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SHARP, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld van werknemers van SHARP of derden, waarvan SHARP zich bedient. Aansprakelijkheid van SHARP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 
10.10   Cliënt vrijwaart SHARP tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of verband houdende met, de door SHARP geleverde goederen of diensten of het gebruik daarvan.
 
 
Artikel 11: Prijs en betaling
 
11.1     De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW (die steeds afzonderlijk zal worden vermeld op de facturen) en omvat, behalve de prijs voor de goederen of diensten de kosten van de verpakking, het transport en de bezorgkosten ter plaatse door Cliënt binnen Nederland aangewezen. Indien apparatuur voorafgaande aan de levering aan Cliënt als configuratie moet worden samengesteld, worden aflever-, installatie- en/of instructiekosten in rekening gebracht, dit zoals vooraf overeengekomen. Voor installatie van apparatuur in een netwerk worden eveneens apart aan Cliënt de kosten in rekening gebracht.
 
11.2     Als aparte post op de factuur kunnen aan Cliënt administratiekosten in rekening worden gebracht.
 
11.3     SHARP zal als aparte post op de factuur een zgn. verwijderingsbijdrage in rekening brengen met betrekking tot die producten die vallen onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en welke gerecycled gaan worden via het voor deze producten bedoelde NVMP arrangement. Cliënt is verplicht deze verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen en te bewerkstelligen dat voormelde verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.
 
            SHARP is daarnaast bevoegd heffingen aan Cliënt door te belasten die vanwege de overheid worden vastgesteld dan wel in brancheverband tot stand komen.  
 
11.4     Cliënt is verplicht iedere vergoeding binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze vergoeding enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, ook niet indien een tegenvordering eenvoudig kan worden vastgesteld. Het is Cliënt met andere woorden niet toegestaan over te gaan tot verrekening. Elke betaling wordt eerst in mindering gebracht op eerdere openstaande facturen, beginnend met de oudste factuur (vermeerderd met rente en kosten) enz.
 
11.5     Indien Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is SHARP bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval en in het geval dat Cliënt alsnog, maar niet tijdig, nakomt, is Cliënt aansprakelijk voor de door SHARP geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, de kosten van de ingebrekestelling en de wettelijke rente over deze en andere bedragen van 1½% per maand, lopende vanaf de dag van vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening.
 
11.6     Indien SHARP bij wanprestatie van Cliënt tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte) voor rekening van Cliënt. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag en minimaal € 250,-.
 
11.7      Indien Cliënt gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft hij verplicht tot betaling van de koopsom op het in artikel 11.4 vermelde tijdstip. 

11.8      In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat SHARP gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving jaarlijks de tarieven aan te passen aan het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie van het voorafgaande jaar. 

11.9      SHARP is in alle gevallen gerechtigd de geoffreerde prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste 30 dagen na de datum van deze kennisgeving ligt. 

11.10     Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door SHARP kenbaar gemaakte marktconforme aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 11.9, is Cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van SHARP genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Het opzeggingsrecht is niet van toepassing indien SHARP prijzen en vergoedingen aanpast met inachtneming van de CBS index diverse goederen en diensten. 

11.11     SHARP is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst op te schorten zonder jegens Cliënt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover SHARP gedurende deze periode op verzoek van Cliënt toch werkzaamheden verricht, kan SHARP hiervoor een afzonderlijke vergoeding bij Cliënt in rekening brengen. 

11.12     SHARP is gerechtigd de facturering van haar goederen en diensten door een derde te laten plaatsvinden. Indien SHARP daartoe overgaat, zal zij Cliënt daarvan voorafgaand in kennis stellen. 

Artikel 12: Wettelijke vereisten
 
12.1     SHARP waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen die op grond van de overeenkomst geleverd worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of Europese richtlijnen en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 
12.2     Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing bij normaal gebruik van de goederen.
 
Artikel 13: Ontbinding
 
13.1     Buiten hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is:
  1. ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke en gespecificeerde aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, tenzij deze verplichtingen gezien hun geringe aard, of geringe betekenis deze (gedeeltelijke) buitenrechtelijke ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigen.
  2. SHARP gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Cliënt surséance van betaling aanvraagt of haar (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend; Cliënt zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Cliënt wordt geliquideerd; Cliënt zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Cliënt beslag wordt gelegd, dan wel Cliënt anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
13.2     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het in artikel 11.4, tweede zin bepaalde, is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 14: Overdracht rechten en verplichtingen.
 
14.1     SHARP heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, alsmede de eigendom van de apparatuur, over te dragen aan een derde, onder de voorwaarde dat SHARP Cliënt hiervan voorafgaand in kennis zal stellen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart Cliënt reeds nu voor alsdan met vorenbedoelde overdracht in te stemmen.
 
Artikel 15: Wijziging van de voorwaarden
 
15.1     SHARP is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
 
15.2     SHARP zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Cliënt  toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Cliënt in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
 
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
 
16.1     Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 
16.2     De bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland locatie Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil tussen partijen.
 
 

© Sharp Electronics Benelux B.V. 2024